Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Volkstuinvereniging Capelle West respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “de vereniging”): 
Volkstuinvereniging Capelle West, gevestigd te 
Jan de Geusrede 41, 
2901 CN Capelle aan den IJssel.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Volkstuinvereniging Capelle West. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats)
– E-mailadres(sen)
– Telefoonnummer(s)
– Geboortedatum/leeftijd

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  1. De ledenadministratie
    Hieronder valt o.a. het bijhouden welke leden op welke tuin zitten, het innen van de ledencontributie en versturen van de nota/herinnering, het bijhouden van de wachtlijst(en) en het controleren van het uitvoeren van de (verplichte) tuinbeurten.
  2. Het versturen van belangrijke mededelingen
  3. Het versturen van nieuwsbrieven
  4. Het doen van aanbiedingen (bijvoorbeeld collectieve zadenverkoop)
  5. Het maken van een tuinoverzicht op het mededelingenbord

Voor het eerste punt is er een grondslag van gerechtvaardigd belang. Voor de punten 2 tot en met 5 is (of zal) er toestemming (worden) gevraagd voor het gebruik van de persoonsgegevens.

Het toestemminsformulier is hier te downloaden: Toestemmingformulier

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een elektronisch register. We gebruiken hiervoor Google Drive.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw persoonsgegevens wijzigen en/of te laten wissen door contact met ons op te nemen via e-mail: info@vtvcapellewest.nl. Een verzoek tot inzien van al uw persoonsgegevens dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de vereniging heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de vereniging, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@vtvcapellewest.nl. Uw gegevens worden niet gebruikt door en/of gedeeld met partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de vereniging verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Na stopzetting van het lidmaatschap worden de gegevens nog minimaal 1 jaar en maximaal 7 jaar bewaard, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 9 – Contact

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u zich richten tot de secretatis via info@vtvcapellewest.nl
Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 januari 2023 tot nader order.